Polish-English (Google Translate)Polnische-Deutsch (Google Translate)Polonais-Français (Google Translate)Польсько-Yкраїнського (Google Translate)Польска-беларускай (Google Translate)Lenkijos-Lietuvos (Google Translate)Poľsko-Slovenská (Google Translate)Lengyel-Magyar (Google Translate)

Udział gończych polskich w konkursach pracy

CZYTELNIA » Szkolenie » Udział gończych polskich w konkursach pracy

UDZIAŁ GOŃCZYCH POLSKICH W KONKURSACH PRACY PSÓW MYŚLIWSKICH W LATACH 1999-2012

W ramach rozpowszechniania wiedzy na temat  gończego polskiego oraz jego  promocji wśród polskich myśliwych i przewodników, postanowiliśmy przybliżyć zagadnienia dotyczące wyników i osiągnięć naszych psów w konkursach pracy psów myśliwskich organizowanych przez Polski Związek Łowiecki. Podstawą realizacji tego projektu była analiza „Katalogów prób i konkursów pracy psów myśliwskich” wydawanych rokrocznie przez PZŁ. Udało nam się zebrać liczne informacje, poczynając od roku 1999, a kończąc na 2012. Przez okres tych 14 lat  w 575 konkursach pracy dzikarzy i tropowców zgłoszonych psów było ponad 2000*, co umożliwiło nam stworzyć pokaźnych rozmiarów statystykę.

Z roku na roku obserwowany był wzrost liczby zgłaszanych psów zarówno w konkursach dzikarzy, jak również tropowców. Do zeszłego roku można było mówić o prawie 15 - krotnym zwiększeniu łącznej liczby gończych, które rywalizowały w myśliwskich imprezach kynologicznych, w  porównaniu z rokiem 1999. (Tab.1) Z pewnością jest to efekt zarówno większej popularności rasy jak  i pogłębionej świadomości właścicieli, co do jej przeznaczenia - użytkowości. Fakt ten cieszy dlatego, że coraz częściej w naszych łowiskach obserwujemy dobrą pracę psów należących do rodzimej rasy, a na konkursach potwierdzają one praktyczny poziom wyszkolenia.

Tab.1  Liczba zgłoszonych gończych polskich w konkursach dzikarzy i tropowców w latach 1999 – 2012

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

dzikarze

7

25

43

52

84

95

68

70

94

130

121

163

137

152

tropowce

10

30

39

42

49

25

60

76

64

89

97

65

97

97

 

Jak gończy polski radzi sobie w konkursach pracy psów myśliwskich? Częściowo na to pytanie odpowiada tabela 2 i 3. W każdym konkursie psom przyznawane są punkty w kilku konkurencjach. W konkursach tropowców pies maksymalnie może uzyskać 100 punktów (120 jeśli zgłaszany jest jako oszczekiwacz lub oznajmiacz), a w konkursach dzikarzy 140 punktów (160 z konkurencjami dodatkowymi) pracując indywidualnie. Dla pełniejszego obrazu statystycznego do obliczeń zastosowano zarówno średnią arytmetyczną (tabela 2) jak i medianę (tabela 3). W zasadzie wyniki uzyskane dzięki wykorzystaniu średniej arytmetycznej można by już uznać za satysfakcjonujące, należy jednak pamiętać, że psy które nie kończyły konkursów pracy z różnych przyczyn, znacznie tą średnią zaniżały ( bywały i takie konkursy,  których połowa i więcej zgłoszonych psów nie kończyło ). Postanowiono zatem wykorzystać do obliczeń również medianę. Dla przypomnienia - jest to tzw. wartość środkowa, powyżej i poniżej której znajduje się jednakowa liczba, a co za tym idzie jest ona  znacznie bardziej odporna na elementy odstające niż średnia arytmetyczna.

Dla lepszego zrozumienia różnicy między tymi dwiema wartościami poniżej wyniki jednego z konkursów dzikarzy z roku 2011, w którym brało udział 14 gończych polskich:

lokata

punkty

1

140

2

140

3

140

5

138

7

135

9

134

14

126

18

136

19

111

20

109

21

99

3 psy nie ukończyły konkursu.

Dla powyższego przykładu średnia arytmetyczna punktów zdobytych przez gończe polskie wyniosła 101 punków, ale już mediana 130!

 

Tab. 2 Średnia arytmetyczna punktów zdobywanych przez gończe polskie na konkursach pracy psów myśliwskich

 

Tab. 3 Mediana punktów zdobywanych przez gończe polskie na konkursach pracy psów myśliwskich

 

Wydaje się jednak, że najbardziej miarodajnym wskaźnikiem poziomu wyszkolenia psów, jest stopień dyplomu, który przyznawany jest ( lub nie ) na koniec współzawodnictwa podczas każdej imprezy myśliwskiej.  Na podstawie liczby zgłaszanych w każdym roku psów, obliczono jaki procent z nich otrzymał dyplom I, II i III stopnia, a jaki ukończył konkurs bez dyplomu. Dane te zostały opracowane oddzielnie dla dzikarzy i tropowców, aby uzyskać pełniejszy obraz umiejętności i stan przygotowania użytkowego gończych polskich.

Na podstawie tabel 4 i 5 bez zastanowienia można powiedzieć, że określenie gończego polskiego jako nieocenionego dzikarza i tropowca jest w pełni uzasadnione. Dyplomy I stopnia uzyskuje w konkursach dzikarzy średnio 40% psów, a w konkursach tropowców aż 55%! Owszem, należy też wspomnieć, że bez dyplomu kończy konkursy odpowiednio 25% i 16%. W przypadku konkursów tropowców wydaje się jednak, że to niewiele. Dowodzi to naturalnych zdolności gończych do pracy na sfarbowanym tropie, jak również pokazuje ogrom pracy włożonej przez przewodników w dobre wyszkolenie psów. Gdy odwrócimy procenty, dochodzimy do wniosku, że prawie 85% psów uzyskuje jakikolwiek dyplom!

 Zastanawia jednak fakt, że średnio co czwarty gończy polski nie otrzymuje dyplomu w konkursach dzikarzy. Podłożem tego zjawiska wydaje się być trudność i złożoność konkursów (przeciwstawność charakteru pracy oraz zmienność zadań stawianych psom ), która rzutuje na ostateczną liczbę zdobywanych punktów, a w efekcie przyznany, lub nie, dyplom. Najczęstszą przyczyną, z powodu której psy w ogóle nie kończyły konkursów, było nie odnalezienie dzika w regulaminowym czasie, a to oczywiście również wiązało się z nie otrzymaniem przez nie dyplomu.

 

Tab.4 Odsetek zdobywanych dyplomów w konkursach pracy dzikarzy przez gończe polskie

 

Tab.5  Odsetek zdobywanych dyplomów w konkursach pracy tropowców przez gończe polskie

 

Jak gończy polski prezentuje się na tle innych ras psów myśliwskich? Pośrednio pokazuje to tabela 6. Wyliczenia przedstawiają odsetek wygranych konkursów pracy. W tym miejscu należy zaznaczyć, że z analiz wykluczone zostały konkursy organizowane tylko dla gończych polskich lub też dla gończych ras polskich, ponieważ włączanie ich do ogólnej statystyki zawyżyłoby wyniki. Ponadto procent wygranych przez gończe polskie konkursów odnoszony był do tych imprez, w których brały one udział, a nie do wszystkich, które odbyły się w danym roku kalendarzowym.

Tab.6 Odsetek wygranych konkursów pracy psów myśliwskich  przez gończe polskie.

 

Ostatnie pięć lat to zdecydowane królowanie gończych polskich na pierwszym stopniu podium w konkursach pracy dzikarzy. Szczególnym rokiem był 2010, w którym gończe polskie wygrały 80% z nich, biorąc udział w 15 z 17 organizowanych w tym roku.

Na przełomie 14 lat gończe polskie rywalizując z innymi rasami psów myśliwskich z grup FCI III - VIII wygrywały średnio 39%  konkursów tropowców i 52% konkursów dzikarzy. Gończy polski potwierdza zatem poprzez uzyskiwane wyniki, swoją mocną pozycję i uzasadnione miejsce w łowisku. Powyższe dane niech będą dodatkowym argumentem przemawiającym za ostatecznym uznaniem gończego polskiego przez FCI.

                                                          

                                                                                                        Marta Jaworska

                                                         

*W statystykach nie uwzględniono psów wycofanych przez przewodników w trakcie konkursów